IYW

  1. Akash Chaurasiya

  2. Dr. Sudhanya Nath

  3. Apoorba Chaturvedi

  4. Pramila Kumari Behera

  5. Beena Shah

NLHF

  1. Jael Kemuma Migiro (Kenya)

  2. Joyous Jaya Rauniyar (Nepal)